Ο μέσος όρος της γαλακτοπαραγωγής και της γαλακτικής περιόδου στα ποίμνια της φυλής στη Λέσβο, διαφέρει και επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως οι συνθήκες εκτροφής και η διατροφή.

Κτηνοτροφικές μονάδες με σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις που διατρέφουν ορθολογικά τα πρόβατα τους φτάνουν τα 200 – 250 κιλά ανά γαλακτική περίοδο με διάρκεια άμελξης ποία ξεπερνά τις 200 ημέρες.

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που κτηνοτροφικές μονάδες ξεπερνούν τα 300 κιλά.

Τα πρόβατα της φυλής Λέσβου παρουσιάζουν σχετικά πρώιμη γενετήσια ωριμότητα, όταν εκτρέφονται κάτω από ευνοϊκές συνθήκες.

Οι αμνάδες της φυλής Λέσβου, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οχεύονται για πρώτη φορά σε ηλικία 9 -10 μηνών.

Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται στις εκτροφές, σύμφωνα με το σωματικό βάρος που έχουν στην ηλικία αναπαραγωγής οι αμνάδες και συνδέεται κυρίως με την ορθολογικότητα του σιτηρεσίου που εφαρμόστηκε, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των τοκετών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενήλικων προβατίνων γεννούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτότοκων προβατινών τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Οι προβατίνες της φυλής Λέσβου έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το μητρικό ένστικτο. Γεννάνε εύκολα και θηλάζουν μόνες τα αρνιά τους χωρίς τη βοήθεια του παραγωγού.

Ο συντελεστής πολυδυμίας είναι χαμηλός (1,1-1,2) ενώ αυξάνεται σημαντικά όταν εφαρμοστεί «flushing» πριν και μετά την περίοδο των οχειών. Το μέσο σωματικό βάρος κατά τον απογαλακτισμό (45 ημέρες) των αρσενικών και θηλυκών αρνιών ανέρχεται περίπου στα 15 και 14 κιλά, αντίστοιχα.