ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α:

Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των προβάτων της φυλής Λέσβου από την Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου.

Στις εργασίες της Ενέργειας Α περιλαμβάνονται:

α) Σήμανση και καταγραφή ζώων

β) Προγραμματισμός οχειών με ελεγχόμενες οχείες ή τεχνητή σπερματέγχυση.

γ) Καταγραφή τοκετών και σήμανση αρνιών για αναπαραγωγή

Τα γενεαλογικά στοιχεία, τόσο των τοκετών όσο και των οχειών, καταχωρούνται σε γενεαλογική βάση δεδομένων (ηλεκτρονικό γενεαλογικό βιβλίο)  του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων – Αθήνας το οποίο εποπτεύει και ελέγχει το πρόγραμμα. Τέλος τα στοιχεία αξιολογούνται από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του προγράμματος και διεξάγονται τα πολύτιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β:

Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων των προβάτων της φυλής Λέσβου από την Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου.

Στις εργασίες της Ενέργειας Β περιλαμβάνεται:

O μηνιαίος ατομικός έλεγχος της γαλακτοπαραγωγής κάθε προβατίνας για 6-7 μήνες, όσο διαρκεί η γαλακτική τους περίοδο. Τα στοιχεία του ελέγχου των αποδόσεων καταχωρούνται στη γενεαλογική βάση δεδομένων προκειμένου να αξιολογηθούν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος και να διεξαχθεί η γενετική  αξία (κληροδοτικές τιμές) κάθε ζώου.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής και ποιοτικών στοιχείων του γάλακτος ώστε να γίνεται επιλογή των ζώων με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο γάλα. Οι κριοί και οι προβατίνες με την υψηλότερη γενετική αξία επιλέγονται ως γεννήτορες. Η γενετική αξία των κριών υποδεικνύεται από την γαλακτοπαραγωγή των θυγατέρων τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ:

Ενημέρωση και παροχή συμβουλών από την Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου.

Η Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολογούνται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων κύριο Κομινάκη Αντώνη που έχει οριστεί ως Επιστημονικός Σύμβουλος.

EΝΕΡΓΕΙΑ Δ:
Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων, προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής Λέσβου. Τα ζώα που φέρουν τα ανεπιθύμητα γονίδια αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

To πρόγραμμα διενεργείται υπό την εποπτεία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων Αθηνών το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των ενεργειών του προγράμματος.